Copyright @ Studioelshaddai.net - 03 Mart, 2015!

GARANCIJA

Štampani beton je podložan raznim vremenskim, mehaničkim, hemijskim i sličnim uticajima, jedno od glavnih pitanja jeste dugotrajnost kvaliteta urađenog štampanog betona. Da bi štampani beton bio dugotrajan i zadržao svoje tehničke i estetske performanse kao prvog dana, neophodno je ispoštovati više zahteva:

- Svi materijali koji se ugrađuju, počevši od betona i armaturne mreže, pa do završnog laka moraju biti kvaliteni i sa potvrđenim atestima od nadležnih institucija.

- Vremenski uslovi za vreme izvođenja radova, moraju biti u rasponu koji je previđen od strane proizvođača materijala i prema standardina građevinske struke.

- Radnici koji izvode građevniske radove štampanog betona moraju biti stručno obučeni u delokrugu svojih nadležnosti.


Preduzeće Širka Projekt d.o.o. u potpunosti zadovoljava sve navedene kriterijume u pogledu tehničkom, tehnološkom i kadrovskom smislu. U svom timu poseduje licencirane odgovorne izvođače od strane Inženjerske komore Srbije, sertifikovane radnike od strane renomiranih inostranih proizvođača materijala za štampane betone, kao i veše godišnje iskustvo u oblasti građevinarsta a posebno u izvođenju štampanih betona.


Preduzeće Širka Projekt d.o.o. daje garanciju na svoje radove u trajanju od 1 (jedne) godine od dana uplate celokupne ugovorene sume.

VAŽNO:

Garancija se ne odnosi na lak. Ne snosimo bilo kakvu odgovornost od odpadanja, ljušćenja ili gubitka inteziteta sjaja završnog laka.

Garancija se ne odnosi na pucanje betona. U slučaju pucanja betona, ne snosimo nikakvu odgovornost, niti možemo popravljati o svom trošku.

Bilo kakva intervencija u smislu navedenih nedostataka za koje ne dajemo garanciju, može biti izvršena samo uz naknadno ugovaranja tih radova.Nismo u obavezi da zaključimo bilo kakav naknadni ugovor.


01.01.2016

Real Time Analytics